Wytyczne

UWAGA. Po prawidłowym zgłoszeniu artykuł przechodzi do etapu procedowania. Autor zostanie poinformowany przez Redakcję o jego przyjęciu lub nie przyjęciu do druku.

 

Zgłoszenie aby mogło być procedowane musi zawierać następujące cztery elementy:

1. Plik zawierający artykuł przygotowany według wymagań redakcji

2. Plik zawierajacy artykuł ale pozbawiony informacji umożliwiających identyfikację autora (na potrzeby recenzji)

3. Oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu (podpisany skan)

4. Oświadczenie dt. współautorstwa artykułu (w sytuacji, gdy współautor lub współautorzy istnieją, podpisany skan).

 

Wskazówki techniczne dla autorów:

• Materiały do druku należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx przez Public Knowledge Project Open Journal Systems lub – wyłącznie w wyjątkowych przypadkach – na adres: redakcja@ptr.edu.pl.

• Artykuł powinien zawierać:
- informacje o autorze (dokładna afiliacja, ORCID, adres e-mail, telefon);
- tytuł w języku polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w języku polskim;
- abstrakt w języku angielskim;
- słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim;
- treść właściwą (może być podzielona na podrozdziały - w części wstępnej powinny zostać zawarte informacje o źródłach i metodologii tekstu);
- bibliografię.

• Recenzja powinna zawierać:
- w tytule: imię i nazwisko autora recenzji, następnie skrót: (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora publikacji, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, liczba całkowita stron publikacji;
- treść właściwą.

• Sprawozdań nie publikujemy.

• Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: czcionka TNR 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyjustowany.

• Artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków; artykuł recenzyjny 26 000 znaków; omówienia, recenzje 13 000 znaków.

• W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

• Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

• Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

• W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów śródtekstowych APA Style.

Styl formatowania APA:

• Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.

• W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11).

• W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005).

• Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6).

• Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

Zapis bibliograficzny

Książka:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:
• Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w pracy zbiorowej:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.

Artykuł prasowy:
• Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.

Źródło internetowe:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

Więcej informacji na temat stylu przypisów APA - Oficjalny serwis American Psychological Association.